News

TAX FREE

EN   Information about the principles of tax refund for travellers. 1. The seller refunds VAT personally. 2. The traveller can collect the paid tax: a) in cash denominated in zlotys (PLN), personally in our company: Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki; b) by bank transfer denominated in zlotys to the traveller’s bank account. 3. The traveller is obliged to export the product outside the EU not later than on the last day of the third month following the month in which this product was purchased. 4. The product must be exported in the intact condition in the personal baggage of the traveller. 5. The seller has a duty to document the transaction of the delivery of products under the TAX FREE procedure using a personal document called VAT Return for Passengers, and the passenger has an obligation to return this document by means of which the customs office confirms the export of products outside EU with the stamp bearing the relevant number. 6. PLN 200 gross is the minimum amount of the total value of the delivery of products for which the passenger can demand VAT refund. 7. The traveller must submit to the seller the document entitling to the tax refund, certified by the customs office, within 10 months from the end of the month in which the product was delivered.
PL  Informacja o zasadach zwrotu podatku dla podróżnych. 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu podatku VAT osobiście. 2. Zapłacony podatek podróżny można odebrać: a) gotówką w PLN, dokonując odbioru osobiście w siedzibie firmy; Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki; b) przelewem bankowym w PLN na rachunek bankowy podróżnego. 3. Podróżny zobowiązany jest wywieźć nabyty towar poza granice UE nie później, niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został nabyty. 4. Towar musi zostać wywieziony w stanie nienaruszonym w osobistym bagażu podróżnego. 5. Sprzedawca ma obowiązek udokumentowania transakcji dostawy towarów w ramach TAX FREE, wystawiając imienny dokument ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH, a podróżny ma obowiązek zwrotu tego dokumentu, na którym Urząd Celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów poza granice UE. 6. Podróżny może żądać zwrotu podatku VAT przy zakupie o minimalnej wartości 200 zł brutto. 7. Potwierdzony przez Urząd Celny dokument uprawniający do zwrotu podatku należy przedłożyć sprzedawcy w terminie do 10 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.
RU   Информация о возврате налога для заграничных туристов. 1. Возврат НДС осуществляет продавец. 2. Заграничный покупатель может получить возврат заплаченного налога: a) лично в наших магазинах, наличными в польских злотых: в) банковским переводом в польских злотых на счет покупателя 3. Заграничный покупатель обязан вывезти товар за пределы ЕС не позднее последнего дня третьего месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена покупка. 4. Товар должен быть вывезен в нетронутом состоянии в личном багаже заграничного покупателя. 5. Продавец обязан выставить документ на фамилию заграничного покупателя, подтверждающий факт поставки товаров по процедуре возврата TAX FREE. Заграничный покупатель обязан вернуть этот документ, получив на таможне штемпель с нумератором, подтверждающим вывоз товаров за пределы ЕС. 6. Минимальная стоимость поставки товаров, при которой заграничный покупатель имеет право возврата НДС – 200 польских злотых (брутто). 7. Удостоверенный таможней документ, дающий право возврата НДС, следует предъявить продавцу в срок 10 месяцев, считая от последнего дня месяца, в котором осуществлено поставку товаров.