Flaga PL
Flaga EN
Flaga RU

 

ZWROT PODATKU VAT DLA KUPUJĄCYCH SPOZA UE W OSKO-PLAST

TAX FREE FOR TOURISTS

 

1. REGULAMIN ZWROTU PODATKU DLA KUPUJĄCYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

2. ĐŸĐ ĐĐ’Đ˜Đ›Đ ВОЗВРАТА НДС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ СТРАН ЕВРОСОЮЗА.

3. THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY

4. Regelwerk für die Rückerstattung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) für Käufer außerhalb der Europäischen Union

 

1. REGULAMIN ZWROTU PODATKU DLA KUPUJĄCYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

TAX FREE jest to możliwość zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w naszej firmie przez osoby, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE. Wartość zakupów dokonanych w Osko-Plast w danym dniu musi przewyższyć kwotę brutto 200 PLN. Kupujący chcąc skorzystać ze zwrotu podatku w procedurze TAX FREE powinien:

1. Ponadto musi podać serię, numer oraz nazwę kraju swojego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego. 

2. Po zrealizowaniu zamówienia kupujący dostaje wraz z towarem od naszej firmy paragon z kasy rejestrującej oraz dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

3. Z dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” wynika kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru lub usługi która równa się podatkowi na paragonie z kasy rejestrującej.

4. Na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” muszą być dane kupującego takie jak nazwisko i imię, adres (kraj, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu lub lokalu) oraz dane z paszportu lub innego dokumentu podane w punkcie 3.

5. Kupujący podpisuje się wyraźnie w miejscu wykropkowanym pod swoim nazwiskiem i imieniem w dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

6. Kupujący z towarem i dokumentami podanymi powyżej przekracza granicę Unii Europejskiej.

7. Podczas przekraczania granicy Unii Europejskiej należy pokazać celnikowi towar w nienaruszonym stanie oraz paragon z kasy rejestrującej i dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

8. Celnik ma obowiązek podstemplować dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” oraz wpisać miejsce i datę wywozu.

9. Dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” z pieczątką celnika Unii Europejskiej oraz wpisaną datą i miejscem wywozu upoważnia do zwrotu podatku VAT.

10. Proszę drukowanymi literami wpisać numer konta bankowego w formacie IBAN i kod SWIFT banku oraz dane właściciela konta na które ma zostać przekazany podatek VAT na dole we wskazanym miejscu dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

11. Tak przygotowany dokument proszę dostarczyć na adres: OSKO-PLAST s.c.,  M. Ostrzyżek, Z Kostyra, Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki, POLSKA, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.

Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68 poz. 361 2011 rok)

 

2. ĐŸĐ ĐĐ’Đ˜Đ›Đ ВОЗВРАТА НДС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ СТРАН ЕВРОСОЮЗА.

TAX FREE – это возможность возврата НДС от стоимости приобретаемых товаров и усНуг в Osko-Plast для лиц, но проживающих на территории ЕС. При этом, стоимость пОкупОк, совершенных в Osko-Plast, дОНМна превышать 200 PLN. Покупателям, желающим воспользоваться усНугОК TAX FREE необходимо:

1. ĐŁĐşĐ°ĐˇĐ°Ń‚ŃŒ наСванио страны, серию, номер паспорта, иНи другого документа, удостоверяющего личность покупателя.

2. После реализации СакаСа покупатель получает вместе с товаром кассовый чек, Đ° также документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”.

3. В документе („ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”) укаСана суППа НДС, оплаченная при пОкупко товара иНи усНуги, которая дОНМна совпадать с данными кассОвОгО чека.

4. В документе („ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”) должны быть указаны следующие данные покупателя: имя, фамилия, адрес (страна, город, наСванио улицы, номер дОПа и квартиры), Đ° также паспортные данные иНи данные другого документа, удостоверяющего личность покупателя.

5. Покупатель ставит свою подпись в укаСаннОП месте в документе „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”.

6. Покупатель с товаром и оформленными документами, указанными выше пересекает границу ЕС.

7. Во время пересечения границы ЕС необходимо предъявить товар в упакОвко, кассовый чек и документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” таможенному инспектору.

8. Таможенный инспектор дОНМон ĐżĐžŃŃ‚Đ°Đ˛Đ¸Ń‚ŃŒ ĐżĐľŃ‡Đ°Ń‚ŃŒ Đ˝Đ° Đ´ĐžĐşŃƒĐźĐľĐ˝Ń‚Đľ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”, Đ° также указать место и дату вывоза товара.

9. Документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” с печатью таможенного инспектора ЕС, указанным место и датой вывоза, является ОснОваниоП для возврата НДС.

10. Просим Вас в документе „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” в укаСаннОП месте печатными йукваПи вписать номер счета в формате IBAN и кОд SWIFT йанка, Đ° также данные получателя счета, на который дОНМон быть возвращен НДС.

11. Оформленный документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” необходимо доставить пО адресу:OSKO-PLAST s.c.,  M. Ostrzyżek, Z Kostyra, Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki, Poland Đ˝Đľ ĐżĐžĐˇĐ´Đ˝ĐľĐľ 90 Đ´Đ˝ĐľĐš ŃĐž Đ´Đ˝ŃĐżŃ€Đ¸ĐžĐąŃ€ĐľŃ‚ения Ń‚Овара

12. Кассовый чек покупатель оставляет у себя. Отсутствие кассового чека исключает возможность возврата товара, купленного в Osko-Plast.

 

3. THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY

TAX FREE is this the possibility of the return of the tax of VAT from bought goods and services in our company by the persons who do not possess the place of solid residence on the territory of UE. The value of accomplished purchases in Osko-Plast in the given day has to top the sum of the gross 200 PLN.  Customers who would like to benefit from the above offer of the return of the tax ought to consider the following procedure TAX FREE:
1.    Customer has to fill in the information about the series, the number and  name the country of  passport or another document presenting the buyer identity. 
2.    Altogether with goods from our company the customer receives, after accomplishing the order, the fiscal cash desk receipt and the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.
3.   „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”  results in the sum of the tax paid altogether with the purchased goods or service which he equals tax on the receipt from fiscal cash desk recording.
4.    The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” has to include information about the customer such as surname and name, address (country, locality, the name of street, the number of house or premises) and data included in passport or another document mentioned in point 3.
5.    The customer clearly signs up in place dotted under his surname and name in the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.
6.    Customers cross the border of the European Union altogether with the above mentioned documents.
7.    While crossing the border of European Union customers should show goods and the receipt from the fiscal cash desk to customs officer in the intact statealong with the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.
8.    Customs officer has the duty to stamp the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” and to write place and the date of transportation.
9.    The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”stamped by the customs officer of European Union and the written date and the place of transportation authorizes to the return of the tax of VAT.
10.    Please use printed letters writing the number of the bank account in the format IBAN and the code SWIFT of the bank and point out the account on which the tax of VAT has to be passed on. There is a special place on the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”to be filled in with the bank account number.
11.    Please deliver the document on the address: OSKO-PLAST s.c.,  M. Ostrzyżek, Z Kostyra, Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki, POLSKA, not later than in the last day of the third following month after the month in which the purchase took place.
12.    Customers keep the receipt from fiscal cash desk recording and do not send it back with other documents. Sending back the receipt will results in the lack of the possibility of complaint.

The law regulates  the tax from goods and services and the excise tax in the Poland of the principle of the return of traveller VAT and executive recipes to the law - Ministry of Finance decree.
Law from 11 March 2004 about the tax from goods and services - XII Dział, 126 undressed 6, art. - 130 (Dz.U. No. 54 of p. 535 from późn. zm) and Ministry of Finance decree from the day 28 of March 2011 r. (Dz.U. Nr 68 of p. 361 2011r)